Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur in en verkoop van nader genoemde verhuurder Tip Top Verhuur Service.

Artikel 2. 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Prijsaanbiedingen zijn exclusief B.T.W. De verhuurder is gerechtigd om eventueel meerwerk separaat door te berekenen. Ingeval van leveranties op rekening behoudt de verhuurder zich het recht voor om een bedrag van van € 25,- terzake administratiekosten in rekening te brengen. 2. Bindende huurovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder; door ondertekening van de aan de ommezijde afgedrukte huurovereenkomst en/of er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de huurder. 3. Elke overeenkomst, zoals volgens voorgaande leden tot stand gekomen, geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever/huurder voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 4. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verhuurder niet aansprakelijk. 5. Opgegeven termijnen waarbinnen de gehuurde goederen moeten worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk , anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering van het goed dient de verhuurder schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De leveringstermijn verloopt vanaf de dag genoemd in de huurovereenkomst, danwel met de uitvoering van de huurovereenkomst is begonnen. 6. Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het moment van de (vrijblijvende) offerte en/of opdracht geldende prijzen. Als zich nadien, voor de uiteindelijke levering prijsverhogingen voordoen, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om dit prijsverschil aan de huurder door te berekenen. De huurder heeft vooralsdan het recht de huurovereenkomst te ontbinden binnen een termijn van acht dagen na schriftelijke in kennisstelling van de prijsverhoging. 7. Indien gereserveerde goederen niet voorradig zijn op het moment van levering kan de verhuurder deze vervangen door naar de verhuurder inziens gelijkwaardige goederen.

Artikel 3. 1. De huurder dient het goed voor het einde van de overeengekomen huurperiode en met in achtneming van de openingsuren van de verhuurder schoon en verpakt terug te brengen. Om misverstanden te voorkomen dient de huurder zich uitsluitend te melden bij het filiaal waarbij het goed in ontvangst is genomen. 2. Ingeval van bezorging van de goederen door de verhuurder of één van haar ondergeschikten op een door de huurder opgegeven adres dient de huurder de verhuurder, d.w.z. het filiaal van de verhuurder waar de goederen zijn gehuurd c.q. in ontvangst zijn genomen, vierentwintig uur van één volledige werkdag voorafgaande aan het einde van de huurperiode schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging van de huurovereenkomst teneinde de verhuurder de mogelijkheid te bieden de goederen op het opgegeven tijdstip te komen halen. 3. Bij tekortkoming in de nakoming van de in de voorgaande leden gestelde verplichting loopt de huurperiode door en wordt de huurder tot de dag van teruggave danwel ontvangst een vergoeding per etmaal verschuldigd van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. 4. Het is de huurder verboden a. het goed in gebruik te nemen indien een defect wordt geconstateerd; b. het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren; c. enige reparatiehandelingen aan het goed uit te voeren als uit te doen voeren; d. de goederen door niet kwalificeert personeel te laten bedienen. 5. Ingeval van bezorging van huurgoederen vangt de huurperiode aan na het verlaten van de goederen uit de depots van verhuurder. De huurder dient er voor zorg te dragen dat hijzelf of een daartoe bevoegd persoon, voorzien van een geldige legitimatie, aanwezig is op de bezorgdag op het opgegeven afgifteadres, bij gebreke waarvan de verhuurder zich het recht voorbehoudt de goederen mee terug te nemen. Kosten voor tevergeefs bezorgen en ophalen zijn voor rekening en risico van de huurder. 6. De goederen worden afgeleverd en opgehaald bij een deur op de begane grond die bereikbaar is met de bestelwagen van de verhuurder of transporteur. 7. Goederen dienen op ophaaldagen vanaf 8.00 uur s’morgens gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld gereed te staan op de begane grond bij de deur. De huurder of een daartoe door de huurder gevolmachtigde, voorzien van een geldige legitimatie, dient op de ophaaldag aanwezig te zijn. Eventuele kosten voortvloeiende uit niet naleving van deze bepaling komen voor rekening en risico van de huurder. 8. Huurder dient er voor in te staan dat eventuele montage c.q. plaatsing alsmede het demonteren en ophalen van goederen ongehinderd kan plaatsvinden c.q. een geregelde doorgang kan vinden. Eventuele additionele kosten en/of kosten van vertraging in de opbouw, montage of plaatsing alsmede afbouw, demontage en ophalen, voortvloeiende uit niet naleving van deze bepaling komen voor rekening en risico van de huurder. 9. Ingeval van bezorging en ophalen van de goederen door de verhuurder of één van haar ondergeschikten, is de verhuurder of één van haar ondergeschikten nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het plaatsen c.q. weghalen van de goederen, dit gebeurd geheel voor risico van de huurder. 10. Huurder heeft het recht om de goederen bij of tijdens ontvangst te controleren, keuren en/of te onderzoeken of een dergelijke handeling te doen uitvoeren. Indien de huurder een dergelijke handeling achterwege laat, wordt het goed geacht in goede staat en in overeenstemming met de overeengekomen configuraties en/of maten en aantallen te zijn geleverd. 11. De huurder heeft het recht aanwezig te zijn tijdens de controle c.q. telling van retour gekomen goederen. Onder een controle in de zin van dit artikel valt niet het meenemen van de goederen, na beëindiging van de huurovereenkomst, door verhuurder of haar personeel. Indien de huurder aanwezig wil zijn bij controle/telling van de huurgoederen dient hij de verhuurder daarvan voor afloop van de huuroverkomst schriftelijk in kennis te stellen teneinde datum en tijdstip van de telling vast te stellen. Voor zover er sprake is van vermissing, onjuiste verpakking of niet schoonmaken van de huurgoederen wordt dit binnen tien dagen na vaststelling schriftelijk medegedeeld. Ingeval van beschadiging van de huurgoederen geldt voorts het gestelde in artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 4. 1. Vanaf het moment dat de goederen door de huurder in ontvangst zijn genomen, komt het gehuurde geheel voor zijn rekening en risico. Goederen reizen derhalve voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten terzake fraude, vermissing, vergaan, diefstal, verduistering, vervreemding, zoekraken en/of beschadiging van het gehuurde. 2. Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. 3. De huurder is tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schaden aan het gehuurde goed. 4. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde goed in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggeven; onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en Schadevergoeding. 5. Beschadiging van het gehuurde goed dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. 6. De door de verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde goed waaronder mede wordt verstaan reparatie- en reinigingskosten, komen voor rekening van de huurder. 7. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 1.500,- geschiedt expertise door de verhuurder. 8. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.500,- bedraagt, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau, tenzij de huurder binnen acht dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de verhuurder schriftelijk bericht een eigen expertise te willen laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van acht dagen volgt expertise en herstel, reparatie danwel reiniging van het goed. 9. De als gevolg van de beschadiging, reiniging- en reparatiekosten voorts geleden schade, waaronder onder meer huurderving, komt voor rekening van huurder.

Artikel 5. 1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, beschadiging, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden medegedeeld. 2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, beschadiging, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. 3. Ingeval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is.

Artikel 6. 1. Indien teruggave van het goed niet binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode is geschied, danwel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schaden, kosten en interesten op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten en interesten en opschorting.

Artikel 7. 1 De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verhuurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 2.000,-. 3. In afwijking van lid 1. en 2. aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed verricht door de huurder of diens ondergeschikte, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten. 4. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. 5. Voor zover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele danwel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren. 6. Huurder is aansprakelijk voor alle schaden, inclusief bedrijfsschaden en -kosten, die verhuurder, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor verhuurder, en derden tengevolge van zijn toerekenbare tekortkoming in de nakoming danwel onrechtmatig handelen mochten leiden. 7. Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die huurder voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden. 8. De huurder moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, terzake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de huurder voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het gehuurde goed binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode. 9.Bij annuleren van (of een deel van) een door de huurder geplaatste order/bestelling, is de huurder kosten verschuldigd. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang huurperiode 10% van de totale huurwaarde van het geannuleerde. Tot 2 weken voor aanvang huurperiode 25%. Tot 1 week voor aanvang huurperiode 50%. 1 week of minder 75%. Op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.

Artikel 8. 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. 2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. 3. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4. De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen tien dagen na constatering door huurder danwel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke in kennis stelling door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet-nakoming van deze termijn doet het klacht/reclamerecht vervallen.

Artikel 9. 1. Indien de huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surcéance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst niet nakomt. 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen orden gemaakt, komen voor rekening van de verhuurder. 5.Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen voor. schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de onderhavige overeenkomst. 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders, en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 250,= zullen bedragen.

Artikel 10. 1. Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van de verhuurde! opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 2. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet of niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering aan de verhuurder door diens toeleveranciers; niet, niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering door de verhuurder als gevolg van oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste.

Artikel 11.1 . Door via de website van Tip Top Verhuur Service te reserveren gaat u akkoord met de bovenstaande huurvoorwaarden. 11.2. Op alle overeenkomsten met Tip Top Verhuur Service en waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van koophandel Haaglanden.